Kto czyta nie błądzi.

Pożyczka hipoteczna dla firm

Pożyczka hipoteczna dla firm

Pozabankowe pożyczki hipoteczne dla firm to instrument finansowy, którego zabezpieczenie stanowi ustanowiona hipoteka na nieruchomości. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel, a ich wysokość kształtuje się zazwyczaj na poziomie 50- 80% wartości nieruchomości. Oznacza to, że przedsiębiorca zamierzający zaciągnąć dług na kwotę 1 miliona złotych, będzie musiał wykazać się posiadaniem nieruchomości oszacowanej na wartość minimum 1,2 miliona złotych. Wpis do hipoteki może zostać ustanowiony zarówno na domy wolnostojące, jak i mieszkania w bloku, działki budowlane, lokale usługowe czy hale magazynowe. Najważniejszym parametrem jest ostateczna cena, od której następują wyliczenia kwoty pożyczki. Uszczegóławiając należy również nadmienić, że przedsiębiorca chcący skorzystać z oferty nie musi być właścicielem nieruchomości, którą pożyczka hipoteczna dla firm traktuje jako zabezpieczenie kredytowe. Konieczna jest jednak zgoda prawnego właściciela na obciążenie jego majątku hipoteką, co następuje na drodze wpisu w księdze wieczystej.

Pożyczki hipoteczne są dedykowane przede wszystkim firmom, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą ubiegać się o kredyt hipoteczny w instytucji bankowej. Między tymi dwoma produktami występują różnice, o których powiemy w kolejnym paragrafie.

Pożyczki hipoteczne pozabankowe pełnią funkcję atrakcyjnej alternatywy dla sztywnych ram polityki kredytowej prowadzonej przez banki, która swoją otoczką proceduralną eliminuje szerokie grono firm ubiegających się o wsparcie finansowe. Nowo otwarta działalność gospodarcza, nagląca potrzeba nowych inwestycji, kryzys gospodarczy niszczący płynność finansową przedsiębiorstwa, błędy w zarządzaniu zyskami, spadek sprzedaży na skutek wzrostu konkurencji- to tylko przykładowe czynniki, które dyskwalifikują firmę w oczach banków, jako nieposiadającą odpowiedniej zdolności kredytowej. Pozabankowa pożyczka hipoteczna dla firm jest zatem dla wielu cennym kołem ratunkowym, umożliwiającym wyjście z kryzysu i dalszy rozwój. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Pożyczka pozabankowa hipoteczna nie wymaga żmudnego dokumentowania przez przedsiębiorcę jego wiarygodności kredytowej. Nie sprawdza się historii firmy w Biurze Informacji Kredytowej; nie jest konieczne również udowodnienie posiadania stabilnych dochodów. Cały proces, zapoczątkowany złożeniem wniosku przez firmę i zakończony transferem środków finansowych na wskazane konto, może zostać zamknięty w czasie 48 godzin. Wynik ten pozostaje niedościgniony dla wszystkich instytucji bankowych. Dlatego pożyczka hipoteczna dla firm zyskała sobie ugruntowaną pozycję na rynku i zapewnia źródło finansowania wielu przedsiębiorstw.

Pożyczka hipoteczna vs kredyt hipoteczny

Między pozabankową pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym zachodzi wiele istotnych różnic, chociaż często te dwa produkty bywają ze sobą mylone. Kredyt hipoteczny jest frazą zarezerwowaną przepisami prawnymi dla banków. Pieniądze, które zostają przelane na skutek jego uruchomienia, muszę być wykorzystane przez przedsiębiorcę na konkretny cel. Jest nim zazwyczaj zakup nieruchomości, jej wyremontowanie lub zakup działki budowlanej. Pozabankowa pożyczka hipoteczna może z kolei posłużyć dowolnym celom. Te dwa produkty różnią się również oprocentowaniem, które zostało wyrażone w Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. Rata pożyczki hipotecznej często jest niższa od produktu bankowego, a ma to związek z uproszczonymi procedurami, obniżonymi kosztami transakcyjnymi i większą elastycznością co do sposobu spłaty. Kolejna różnica polega na obecności wkładu własnego. Każdy kredyt hipoteczny wymaga jego posiadania, a kwota wkładu własnego musi wynosić co najmniej 10% całkowitej wartości kredytu. Oczywiście poszczególne banki indywidualnie ustalają swoje stawki, więc przedstawiona została tu jedynie kalkulacja orientacyjna. Pożyczki pozabankowe hipoteczne nie wymagają posiadania wkładu własnego. Jedynym zabezpieczeniem, które pełni funkcję zarówno wkładu własnego, jak i determinanta zdolności kredytowej, jest posiadana przez pożyczkobiorcę nieruchomość. Maksymalne kwoty przyznawanego przez banki kredytu hipotecznego nigdy nie mogą przekroczyć zdolności kredytowej, określonej na podstawie skomplikowanych symulacji kredytowych. Pożyczki hipoteczne pozabankowe górną wartość pożyczanych pieniędzy opierają jedynie na ostatecznej cenie nieruchomości, na którą ustalana jest hipoteka.

Warunki uzyskania pozabankowej pożyczki hipotecznej dla firm

Pożyczki pozabankowe hipoteczne, jako podstawowy warunek do ich uzyskania traktują fakt posiadania przez przedsiębiorcę zabezpieczenia w postaci hipoteki. Pożyczka hipoteczna dla firm może być przyznana zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkom kapitałowym. Aby uruchomić proces kredytowy, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie biura pożyczkowego. Jedynym wymaganym dokumentem od właściciela firmy będzie zaświadczenie o prawie własnościowym do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

Pozabankowe pożyczki hipoteczne są instrumentem traktującym przedsiębiorcę jako odpowiedzialnego partnera. Decyzja występowania o środki finansowe została z pewnością podjęta przez przedsiębiorcę na skutek dogłębnej analizy własnych możliwości. Gotowość do skonfrontowania się z ostatecznym ryzykiem, jakim jest ewentualna utrata nieruchomości, stanowi wyraz motywacji do ratowania przedsiębiorstwa lub, w przypadku start-upów- do budowy odnoszącej sukcesy firmy, która bez pożyczki nie mogłaby sobie pozwolić na inwestycje.

Cele przeznaczenia środków z pożyczki hipotecznej

Pożyczka pozabankowa hipoteczna może być przeznaczona na dowolny cel. Jedyną relacją zachodzącą pomiędzy pożyczkodawcą a dłużnikiem, jest określenie warunków umowy oraz terminowe spłacanie rat kredytowych. Wpis do hipoteki służy jako zabezpieczenie dla biura pożyczkowego, lecz jego uruchomienie stanowi ostateczność, której obie strony starają się uniknąć. Pożyczka hipoteczna dla firm nie określa, jak przedsiębiorca ma dysponować swoimi środkami. Rolą firmy Business Funds jest stworzenie platformy do rozwoju, natomiast ekspertyzę inwestycyjną i umiejętność zarządzania funduszami w przyszłości zostawiamy w całości w rękach firmy.

Koszty pożyczki hipotecznej dla firm

Podstawowym czynnikiem determinującym koszt zadłużenia jest oprocentowanie pożyczki hipotecznej. Składa się na niego aktualna stawka WIBOR, będąca średnią stopą procentową ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Następny element stanowi marża biura pożyczkowego, określona w warunkach zapisanych w umowie. Pożyczki hipoteczne pozabankowe pociągają za sobą konieczność poniesienia dodatkowych opłat i prowizji, których wysokość wpływa na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Należy do nich m.in. opłata przygotowawcza, zwana także prowizją za udzielenie pożyczki. Ustalana w wyniku indywidualnych negocjacji, pokrywa koszty obsługi długu i pomocy eksperckiej, będąc rozłożona w czasie na cały okres kredytowania. Kosztem, który może dodatkowo obciążać przedsiębiorcę, jest konieczność wyceny nieruchomości. Ponieważ pożyczka hipoteczna pozabankowa musi być zabezpieczona ustanowieniem hipoteki na nieruchomość, oszacowanie jej wartości rynkowej pozostaje jedynym formalnym wymogiem przyznania finansowej pomocy. Profesjonalna wycena przez rzeczoznawcę nie przekracza zazwyczaj kwoty kilkuset złotych, w związku z czym jest to raczej znikomy wydatek.

Najpopularniejszym sposobem na zwiększanie zysków biura pożyczkowego kosztem klienta jest ustanowienie wysokiej opłaty na okoliczność wcześniejszej spłaty zobowiązania przez przedsiębiorcę. W Business Funds takie zapisy nie znajdą swojego miejsca. Uważamy, że chęć wcześniejszego spłacenia pożyczki przez firmę oznacza odniesienie przez nią sukcesu rynkowego, co jest ostatecznym celem obu stron. Jesteśmy przekonani, że pożyczka hipoteczna pozabankowa powinna być maksymalnie uproszczona i przejrzysta, a wszelkie koszty obwarowane ramami zdrowego rozsądku. Najlepsza pożyczka hipoteczna to produkt, który traktuje przedsiębiorcę jako równego i odpowiedzialnego partnera, starając się wychodzić jego potrzebom i rozumiejąc trudną sytuację, w której się znajduje.

Zalety i wady pozabankowej pożyczki hipotecznej dla firm

Niezaprzeczalną zaletą pozabankowej pożyczki hipotecznej dla firm jest niski próg wejścia, umożliwiający szerokiemu gronu przedsiębiorców dostęp do zastrzyku finansowego. Wymogi przyznania transferu pieniężnego zostały ograniczone do absolutnego minimum. Pożyczki hipoteczne są zatem atrakcyjnym produktem dla firm już istniejących, które borykają się z problemami finansowymi, jak również dla nowopowstałych przedsiębiorstw, które ze względu na swoją niepewną przyszłość, nie mogą liczyć na wsparcie ze strony banku. Symulacja kredytu hipotecznego odbywa się w uproszczonym trybie, a przyspieszenie całego procesu stanowi kolejną ważną przesłankę dla skorzystania z usług biura pożyczkowego. Przelew środków na konto następuje najczęściej w czasie 48 godzin od wypełnienia wniosku online, co jest wynikiem nieosiągalnym dla żadnego banku. Pożyczka hipoteczna pozabankowa oferuje środki finansowe, które przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Elastyczność rozwiązań, kwot, terminów spłaty rat oraz całkowitego okresu kredytowania pozwala firmom na dopasowanie pożyczki do indywidualnych potrzeb.

Jedyną wadą pozabankowej pożyczki hipotecznej, o której jednak trudno mówić z zaskoczeniem, jest możliwość uruchomienia procesu windykacyjnego na nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Następuje to na skutek zaprzestania spłaty zadłużenia przez przedsiębiorcę i pozostaje niezależne od woli i możliwości reagowania biura pożyczkowego. Ryzyko niewypłacalności wpisane jest jednak w każdy produkt finansowy oparty na zadłużeniu.

Niekorzystnym czynnikiem dla firm chcących skorzystać z pomocy finansowej, mogą być również wysokie opłaty dodatkowe. Wspomnieliśmy już o nieobecnej w Business Funds opłacie za wcześniejszą spłatę długu. Jednak katalog opłat dodatkowych jest szeroki i należy się z nimi zapoznać podczas indywidualnej analizy parametrów oferty.


Przypisy:
https://6krokow.pl/-co-jest-pozyczka-hipoteczna/
https://www.hipocentrum.pl/firma/
https://bankowoscfirmowa.pl/blog/doradztwo-finansowe/pozyczki-hipoteczne-dla-firm
https://www.totalmoney.pl/artykuly/7607328,pozyczki-hipoteczne,pozyczka-hipoteczna—sprawdz–jak-wziac-pozyczki-hipoteczne,1,1
https://alebank.pl/pozyczka-hipoteczna-moze-zastapic-kredyt-oto-najwazniejsze-zasady/
https://pozyczkihipoteczne.biz/
https://www.rp.pl/artykul/1015656-Pozyczka-hipoteczna-dla-firmy—bez-faktur-i-biznesplanu.html
https://tomaszwostal.pl/pozyczki-hipoteczne-dla-firm-i-osob-prywatnych/

Tagi:

, , , , , , , , , , , ,